Rady a tipy

Aké druhy váh poznáme

Mladá žena váži banány v supermarkete

Váhy môžeme rozdeliť do dvoch hlavných skupín. V hovorovej reči sa môžete stretnúť s rozdelením na tieto dve druhy váh:

Druhy váh – delenie podľa zákona

Správne delenie váh – meradiel však určuje zákon (č. 157/2018 Z. z., podľa § 8), ktorý definuje:

  • určené meradlá a povinne kalibrované meradlá
  • ostatné meradlá

Presnú definíciu určeného meradla definuje ten istý zákon v § 11. O zaradení meradla do skupiny určených rozhoduje účel jeho použitia a používanie:

a) pri meraní, ktoré súvisí s platbami,

b) pri ochrane zdravia, bezpečnosti, majetku alebo životného prostredia,

c) pri príprave spotrebiteľského balenia,

d) v inej oblasti verejného života, kde môžu vzniknúť konfliktné záujmy na výsledku merania alebo kde nesprávny výsledok merania môže poškodiť záujmy fyzickej osoby, právnickej osoby alebo verejnosti, alebo

e) pri meraniach, ak tak ustanovujú osobitné predpisy.

Toľko k tomu, aké druhy váh poznáme podľa zákona, pozrime sa bližšie, čo toto delenie znamená v praxi.

Čo to znamená v praxi?

Predstavte si, že máte mäsiarstvo a zákazníkom predávate salám na hmotnosť. Na základe hmotnosti naúčtujete zákazníkovi konečnú cenu za výrobok. V tomto prípade sa jedná o prvý bod (bod a) z predchádzajúceho odseku. Vaše meradlo – váhu používate pri meraniach súvisiacich s platbami. Rovnaký princíp sa používa napríklad pri predaji zeleniny na trhu, pri predaji spojovacieho materiálu, ale rovnako tak aj pri výkupe zlata, či iných drahých kovov. V týchto prípadoch vám vo vašej prevádzke nebude postačovať akákoľvek váha z bazáru. Podľa zákona musíte mať tzv. určené meradlo.

Ako spoznám určené meradlo?

Na obrázku nižšie je zobrazený štítok určeného meradla (váhy s overením) podľa starej normy. Toto označenie je stále platné pre staršie váhy, avšak nové váhy sa v súčasnosti označujú inak. Ukážeme si to na príklade neskôr.

Štítok určeného meradla podľa starej normy - druhy váh
Štítok určeného meradla podľa starej normy

Stará norma sa vyznačovala najmä typickým čiernym písmenom M v zelenom štvorci. M v zelenom štvorci bolo prvým znakom označenia určeného meradla.

Posúdenie zhody

Ďalším podstatným znakom je vyobrazenie zhody CE s rokom posúdenia zhody a číslom notifikovanej osoby, ktorá zhodu posúdila. Na obrázku je v pravom hornom rohu nad znakom CE znázornené číslo 16. Zhoda bola teda posúdená v roku 2016.

Číslo notifikovanej osoby

Číslo notifikovanej osoby je v pravom spodnom rohu – 0122. Z tohto štítku je možné usúdiť, že sa jedná o určené meradlo s platnosťou overenia do konca roka 2018. Platnosť overenia väčšiny váh je 2 roky od posúdenia zhody, alebo od ich následného overenia. Pokiaľ bol k váhe vydaný aj certifikát o posúdení zhody, platnosť takéhoto overenia je dva roky od dátumu vydania certifikátu. Ďalšími znakom určeného meradla je trieda jeho presnosti. V tomto prípade označenie „III“ v ovále znamená 3. triedu presnosti.

Certifikát skúšky typu

Označenie DK0199.186 je označením tzv. certifikátu skúšky typu. Zjednodušene napísané, jedná sa o dokument v ktorom sú presne zadefinované vlastnosti daného meradla. Nie je teda možné takéto označenie (a štítok) použiť pre iný typ váhy, nakoľko tento by nebol zhodný s opisom uvedeným v certifikáte skúšky typu. Na štítku taktiež vždy nájdeme presný názov modelu váhy, výrobné číslo, jej váživosť, presnosť a ďalšie doplňujúce údaje, ako je napr. výrobca meradla, distribútor, charakteristika napájania a iné.

Štítok váhy určeného meradla podľa aktuálnej normy - druhy váh
Štítok určeného meradla podľa aktuálnej normy

Na obrázku vyššie je zobrazený štítok s označením váh – určených meradiel – podľa aktuálnej normy. Hlavnou zmenou je nahradenie čierneho M v zelenom štvorci za čierne M v čiernom obdĺžniku. Rok posúdenia zhody už nieje umiestnený pri znaku CE, ale hneď za čiernym písmenom M. V tomto prípade M17 znamená rok posúdenia zhody 2017. Číslo notifikovanej osoby, v tomto prípade 1432, je zobrazený hneď vedľa. Aj na tomto štítku nájdeme označenie skúšky typu (TCM 128/15-5341).

Trieda presnosti

Trieda presnosti váh je aj v tomto prípade 3. Aj teraz platí, že takto označené meradlo má platné overenie do konca roku 2019. V prípade, ak bol vydaný aj certifikát o posúdení zhody, platnosť overenia je dva roky od jeho vydania.

Späť na zoznam