Rady a tipy

Ako si správne vybrať obchodnú váhu

V tomto príspevku sa budeme venovať tomu, ako si správne vybrať obchodnú váhu a čo všetko potrebujeme vedieť pred jej nákupom.

Na úvod si môžeme len v stručnosti zopakovať, čo je obchodná váha alebo určené meradlo. Zákon 157/2018 Z.z. (Zákon o metrológii) definuje určené meradlo §11 a to nasledovne:

  • O zaradení meradla od skupiny určených meradiel rozhoduje účel jeho použitia a používanie:
  • Pri meraní, ktoré súvisí s platbami
  • Pri ochrane, zdravia, bezpečnosti, majetku alebo životného prostredia
  • Pri príprave spotrebiteľského balenia
  • V inej oblasti verejného života, kde môžu vzniknúť konfliktné záujmy na výsledku merania alebo kde nesprávny výsledok merania môže poškodiť záujmy fyzickej osoby, právnickej osoby alebo verejnosti
  • Pri meraniach, ak tak ustanovujú osobité predpisy
  •  Meranie súvisiace s platbami je najmä meranie
  • V obchodných vzťahoch
  • Na určovanie ceny pri priamom predaji spotrebiteľovi alebo
  • Na účely výpočtu ceny, poplatkov, taríf, cla, daní, zvýhodnení, pokút, náhrad, odškodnenia, poistenia alebo podobných platieb.

V praxi to jednoducho znamená, že každý obchodník, ktorý predáva tovar spotrebiteľovi  je povinný vlastniť obchodnú váhu. Toto platí aj pre výrobcov, ktorí pripravujú spotrebiteľské balenia napr. balíky cukroviniek, šraubov a pod. Rovnako majú túto povinnosť napríklad aj lekári, ktorí predpisujú pacientom lieky na základe ich hmotnosti. Tiež sem napríklad patria aj prevádzkovatelia záložní, ktorí vykupujú zlato a iné dráhe kovy a podobne.

Predtým ako budete kupovať váhu je si treba položiť niekoľko základných otázok.

Akú maximálnu hmotnosť budem na váhe vážiť? (odborne sa táto vlastnosť váhy nazýva váživosť)

Akú potrebujem presnosť váženia?

Akú minimálnu hmotnosť budem vážiť?

Potrebujem, aby mala váha ďalšie funkcie ako napríklad výpočet ceny, počítanie kusov, kontrolné váženie a pod. ?

V neposlednom rade je vhodné zvážiť aj prostredie v ktorom sa váha bude nachádzať, napájanie do elektrickej siete, možnosť pripojenia k pokladni alebo k PC a ďalšie atribúty.

Váživosť

Ako prvé si poďme povedať o váživosti t.j. o maximálnej hmotnosti, ktorú váha odváži. Pred kúpou váhy si treba premyslieť akú  maximálnu hmotnosť budem na váhe vážiť a poprípade si nechať na váhe určitú rezervu. V prípade prekročenia maximálnej váživosti dochádza k preťaženiu váhy a jej poškodeniu.

Minimálna hmotnosť

Ďalšou vlastnosťou je minimálna hmotnosť, ktorú budem na váhe vážiť. Túto hodnotu si viem stanoviť veľmi jednoduchým výpočtom, ak nie je uvedená pri vlastnostiach váhy. Minimálnu hmotnosť, ktorú je na váhe možné správne odvážiť si stanovíme ako 20-násobok dielika – na obchodných váhach má označenie (e) (pričom dielik je definovaný ako minimálna hmotnosť, ktorú je váha schopná zobraziť) (Poznámka autora: 20-násobok dieliku sa používa pri váhach III. triedy presnosti, kam spadá väčšina obchodných váh)

Napríklad ak máme obchodnú váhu od spoločnosti Ohaus, ktorá  má váživosť 3,2kg a dielik 1g. Jednoduchým výpočtom zistím, že minimum, ktoré by sme mali vážiť na tejto váhe je 20g (1g x 20).

Váha nám síce ukáže váhu tovaru aj pod 20g, avšak treba rátať s tým, že tu dochádza k relatívne veľkým chybám merania a naviac tým porušujeme zákon. Ak vážime pod stanovené minimum, váhu by sme nemali používať v obchodnom styku ako určené meradlo t.j. obchodnú váhu.  (Nariadenie vlády č. 126/2006, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách na váhy s neautomatickou činnosťou)

Presnosť váženia

Ďalším rozhodujúcim faktorom je presnosť váženia, ktorá sa odvíja od hodnoty dielika, ktorý sme spomenuli vyššie. V praxi zvyčajne platí pravidlo, že čím väčšia je váživosť váhy, tým je aj väčšia hodnota dielika. Nie je preto vhodné vyberať váhy s veľkou váživosť ak budeme vážiť malé množstvá. (Napríklad vyberieme si váhu s váživosťou do 30kg, kde je hodnota dielika 10g a budeme vážiť 300g – v tomto prípade musíme počítať s tým, že na váhe sa môže nachádzať 290g tovaru alebo 310g, čo môže  znamenať v dlhšom časovom horizonte výraznú stratu pre obchodníka).

Ďalšie vlastnosti váh

V nasledujúcich riadkoch si predstavíme aj ďalšie vlastnosti váh, ktoré nám môžu pomôcť pri správnom výbere váhy.

Funkcia výpočtu ceny

Váhy s výpočtom ceny – tento typ váh disponuje funkciou výpočtu ceny, ktorá sa môže zákazníkovi zobraziť na stĺpiku alebo na zadnom displeji váhy. Podľa typu váhy je možné do pamäte uložiť rozličné množstvo položiek.

Funkcia počítania kusov

Váhy s funkciou počítania kusov tzv. počítacie váhy – Počítacie váhy sú kompaktné váhy určené pre výpočet počtu kusov pri vážení drobného materiálu. Tieto váhy majú funkciu na prepočet jednotkovej hmotnosti váženého materiálu na počet kusov. Sú vhodné do predajní so spojovacím materiálom, železiarstiev atď.

Kontrolné váženie

Váhy s funkciou kontrolného váženia – Táto funkcia vám umožní nastaviť si limity (spodný, horný) pre váhu, alebo pre počet kusov. Na základe týchto limitov váha na jej displeji  zobrazuje aktuálny stav (POD, OK, NAD limit) a taktiež môže použiť aj zvukovú signalizáciu. Ideálna pomôcka pri kontrole viacerých balení produktov. Váha tak môže obsluhu okamžite informovať, či je počet kusov v balení v rámci tolerancie.

Ďalšie vlastnosti, ktoré treba zohľadniť pri výbere obchodnej váhy:

Prostredie

Prostredie, v ktorom sa bude váha nachádzať: pri výbere váhy do prevádzky treba vziať do úvahy aj prostredie,  v ktorom bude váha umiestnená, pretože nie všetky typy váh sú konštruované napríklad na vlhké, studené alebo prašné prostredie. Avšak v našej ponuke nájdete aj váhy, ktoré sú určené aj na takéto typy prostredia, ktoré majú IP65 (IP -skratka od Ingress Protection, konkrétne toto číselné označenie vypovedá o tom, že váha je úplne prachotesná a úplne odolná voči tryskajúcej vode). Takéto typy váh sú vhodné najmä do potravinárskej výroby alebo napríklad do jedální a podobne).

Napájanie váhy

Napájanie váhy: v závislosti od toho v akej prevádzke bude váha, treba pri výbere váhy zohľadniť aj jej napájanie. Väčšina váh disponuje vnútorným akumulátorom a napájaním na adaptér. Avšak v ponuke sa vyskytujú aj váhy, ktoré vnútorný adaptér nemajú.

Výhoda váh so zabudovaným akumulátorom je, že po nabití majú dlhú prevádzkovú dobu aj bez adaptéra, čo je výhodou napríklad pri mobilných predajniach.

Prepojenie váhy s externým zariadením

Prepojenie váhy s externým zariadením: Veľa zákazníkov má požiadavku na prepojenie váhy s registračnou pokladňou poprípade s počítačom. Pri tomto parametri je nutné   pri výbere váha dôsledne prečítať, aký typ prepojenia je dostupný. Pred kúpou váhy je nutné vedieť s akým druhom pokladne chceme váhu spájať a zistiť, či je váha kompatibilná s vybratým typom pokladne.   Niektoré typy váh umožňujú komunikáciu s externým zariadením prostredníctvom Wi-Fi, USB  alebo bluetooth modulov.

Späť na zoznam