Legislatíva

Dôležitá informácia pre používateľov váh – aktualizované

Dolezita informacia pre pouzivatelov váh

Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky v súvislosti s ohrozením verejného zdravia II. stupňa z dôvodu ochorenia COVID-19 vydal dňa 36.02.2021 usmernenie č. UNMS/01981/2021-900/002805/2021. Z celého znenia vyberáme dôležitú informáciu pre používateľov určených meradiel.

 

Používateľ určeného meradla môže používať určené meradlo podľa § 11 ods. 1 zákona o metrológii, ktorému uplynie čas platnosti overenia v čase od 01.03.2021 do 30.04.2021, bez overenia do 31.05.2021, pričom používateľ určeného meradla je povinný v zmysle § 27 ods. 2 zákona o metrológii podať Slovenskému metrologickému ústavu, Slovenskej legálnej metrológii alebo autorizovanej osobe (ďalej len „vykonávateľ overenia“), v lehotách určených zákonom o metrológii písomnú objednávku na zabezpečenie následného overenia. Vykonávateľ overenia vykoná overenie určeného meradla, ak boli splnené ustanovenia zákona o metrológii a vyššie uvedené opatrenie najneskôr do 31.05.2021 alebo podľa ustanovení § 27 zákona o metrológii. Čas platnosti následného overenia určeného meradla sa bude počítať od dátumu skončenia platnosti overenia určeného meradla.

 

Celý text usmernenia nájdete na stránkach Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR.

Späť na zoznam