Rady a tipy

Funkcie váh

Funkcie digitálnych váh

S pokrom technológií sa rozšírili aj jednotlivé funkcie váh. V tomto príspevku si povieme viac o funkciách váh od najjednoduchších až po zložitejšie, ktoré výrazne uľahčujú prácu obsluhe váhy.

Najjednoduchšou a najzákladnejšou funkciou je váženie. Váha stanoví hmotnosť váženého bremena vo vybraných jednotkách. Pri váhach, ktoré sú určenými meradlami (a používajú sa napríklad pri predaji tovaru na váhu) je stanovené aj minimum, tj. hmotnosť pod ktorú by sa váha nemala používať. Väčšinou sa jedná o 20-násobok najmenšieho dielika váhy. To znamená, že ak má váha dielik 1g, bude mať minimum rovné 20g. Váha vám teda odváži napríklad aj predmet s hmotnosťou 10g a túto hmotnosť zobrazí aj na displeji, avšak pri predaji tovaru na hmotnosť by ste na takejto váhe mali vážiť len tovar s hmotnosťou väčšou ako 20g. Prečo je to tak? Dôvod je jednoduchý – váženie pri nízkych hmotnostiach je zaťažané vysokou relatívnou neistotou merania. Zoberme si jednoduchý príklad – vážime predmet s hmotnosťou 10g na váhe s presnosťou 1g. Pokiaľ váha ukáže hodnotu napr. 9g, stále je v rámci tolerancie +-1g. V tomto prípade, pri vážení predmetu s hmotnosťou 10g, pričom váha ukazuje hodnotu 9g je percentuálna odchýlka 10%. Ak by sme zobrali predmet o hmotnosti 100g, pričom váha by ukazovala 101g – stále by bola v rámci dovolenej odchýlky, avšak v tomto prípade by bola percentuálna odchýlka iba 1%. Na túto chybu váh je potrebné myslieť pri výbere vhodnej váhy pre Vaše účely.

Funkcia váženia na váhe PK od výrobcu Elicom.

Ďalšou základnou funkciou, ktorou disponujú takmer všetky váhy je funkcia TARA. Je to zjednodušene hmotnosť prázdneho obalu. V praxi táto funkcia funguje tak, že obsluha váhy položí na plošinu nádobu/obal, vytaruje váhu (váha si zapamätá hmotnosť nádoby a odčíta ju od aktuálnej hmotnosti) a zobrazí sa nulová hmotnosť. Následne do nádoby vloží napríklad tovar, ktorý potrebuje vážiť a váha zobrazí hmotnosť tovaru bez nádoby/obalu.

Tlačidlo Tara na váhe Ranger 3000

Percentuálne váženie je jednou z ďalších fukncií, ktoré môžu poskytovať váhy. Pri percentuálnom vážení sa zobrazuje hmotnosť jednotlivých vážených položiek ako percento z celkovej prednastavenej referenčnej hmotnosti. Túto funkciu je možné použiť napríklad pri porovnávaní hmotností výrobkov. (Obsluha váhy položí výrobok s požadovanou hmotnosťou a zapne funkciu percentuálneho váženia t.j. povie váhe, že daný výrobok je 100%. Ďalej pokladá porovnávané výrobky a váha jej v % zobrazí odchýlku od referenčného kusu).

Dynamické váženie umožňuje presné a spoľahlivé váženie nestabilných objektov, ako sú napríklad zvieratá, tekutiny atď. Princíp dynamického váženia je, že váha za určitý časový úsek zaznamenáva hmotnosť a na záver vypočíta a zobrazí priemer zo zaznamenaných údajov. Tento priemer je konečná hmotnosť váženého predmetu. Uvedená funkcia sa využíva napríklad pri veterinárnych váhach, váhach pre bábätká, ale tiež v laboratórnych váhach, kde sa vážia napríklad tekutiny alebo drobné laboratórne zvieratá atď.

Funkcia dynamického váženia na váhe AdventurerPro od spoločnosti Ohaus.

Akumulácia vážení. Táto funkcia umožňuje obsluhe nasčítať váženia viacerých položiek. Napríklad ak vážime za sebou 3 vzorky, z ktorých má každá 5 gramov, tak funkcia akumulácie vie tieto váženia sčítať a po treťom vážení si na displeji vieme prezrieť sumárnu hodnotu 15g za tieto tri váženia. Akumulácia môže byť vykonávaná ručne (najčastejšie býva označená tlačidlom M alebo M+), ale taktiež je na niektorých váhach možné nastaviť automatickú funkciu akumulácie t.j. váha sčítava jednotlivé hmotnosti pridávaných položiek, až pokiaľ užívateľ túto funkciu nevypne. Automatická akumulácia sa uskutoční po ustálení hmotnosti na váhe, pričom ďalšie automatické nasčítanie sa môže uskutočniť po úplnom vyprázdnení plošiny váhy, alebo po zmene hmotnosti o definovanú hodnotu.

Ďalšou funkciou, ktorou disponujú váhy je diferenciálne váženie. Pri diferenciálnom vážení si napríklad uložíte hmotnosť vzorky na začiatku práce s ňou a na konci procesu. Po opätovnom zvážení, vám váha zobrazí rozdiel hmotností.

Podržanie najvyššej hmotnosti (Peak Hold). S touto funkciou môže váha zachytiť a uložiť najvyššiu nameranú hmotnosť pri jej kontinuálnom náraste a následnom (prudkom) poklese. Táto funkcia sa môže využiť napríklad pri skúške v ťahu, kedy je potrebné zistiťpri akej hodnote prišlo k pretrhnutiu výrobku.

Funkcia počítania kusov. Táto funkcia pracuje na princípe prepočtu referenčnej hmotnosti jedného kusu. V praxi to znamená, že obsluha váhy položí referenčný počet kusov na váhu a tento počet zadá na klávesnici váhy. Na váhu teda položíme napríklad 10 kusov pier a na váhe navolíme, že sa na plošine váhy nachádza 10 ks pier. Váha si na základe tohto údaju prepočíta tzv. APW (z anglického Average piece weight) – priemernú kusovú hmotnosť – referenčnú hmotnosť 1ks. Následne váha na základe celkovej naváženej hmotnosti a hodnoty APW pomocou funkcie jednoduchého delenia vypočítava a zobrazuje aktuálny počet kusov na váhe. Tento je samozrejme matematicky zaokrúhľovaný na celé kusy, aby užívateľ videl počet kusov ako celé číslo.

Kontrolné váženie. Táto funkcia umožňuje nastaviť si limity (spodný, horný) pre hmotnosť alebo pre počet kusov. Na základe týchto limitov váha na jej displeji zobrazuje aktuálny stav (POD, OK, NAD limit) a taktiež môže použiť aj zvukovú signalizáciu. Funkcia kontrolného váženia je ideálnou pomôckou napríklad pri kontrole viacerých balení produktov. Váha tak môže obsluhu okamžite informovať, či je počet kusov v balení v rámci tolerancie. Vďaka svetelnej, alebo zvukovej signalizácii operátor vie ihneď vyhodnotiť, či balenie spĺňa zadané limity. Touto funkciu zvyčajne disponujú či už menšie stolové váhy, ale tiež aj väčšie podlahové či plošinové váhy.

Receptúra. Pomocou funkcie receptúra je možné uložiť si do pamäti váhy zoznam ingrediencií, ktoré tvoria zloženie istého produktu. Váha si pamätá ich poradie a jednotlivé hmotnosti navážok. Pri pokročilejších typoch váh je pri jednotlivých ingredienciách možnosť navoliť si tolerované odchýlky, alebo napríklad potvrdzovať správnosť zvolenej ingrediencie pomocou čítačky čiarových kódov. V prípade, že nie je splnený uvedený váhový limit pre danú ingredienciu, váha nepustí užívateľa na pridanie ďalšej zložky. Ak používateľ pridá väčšie množstvo určitého komponentu, váha vie automaticky prerátať celú receptúru na väčšie celkové množstvo produktu (vzhľadom na množstvo pridanej zložky).

Ako funguje receptúra si môžete pozrieť na nasledujúcom videu, kde je použitá váha Adventurer od Ohausu:

Stanovenie hustoty. Tento doplnok býva bežným príslušenstvo pre laboratórne váhy. Pomocou tejto sady je možné stanoviť hustotu kvapalín, tuhých látok a taktiež poréznych materiálov (poznámka: porézne materiály sa impregnujú olejom). Pri stanovovaní hustoty sa meraný predmet najprv odváži v bežnom prostredí a následne sa odváži ponorený do kvapaliny. Vďaka týmto dvom nameraným hmotnostiam a zadaním vlastností kvapaliny (zvyčajne je potrebné zadať hustotu a teplotu kvapaliny) vie váha vypočítať hustotu váženého predmetu.

Nastavenie pipety. Váha môže skontrolovať správnosť hodnôt pipety s využitím špeciálnej súpravy na kalibráciu a kontrolu presnosti pipiet. Najčastejšie sa ako referenčné médium využíva voda, ktorej teplota sa môže pohybovať v rozmedzí od 10°C do 30°C. Ak sa používajú iné kvapaliny na kalibráciu pipety, je nutné zadať ich hustotu pri aktuálnej teplote. Pretože výpočty prebiehajú vo váhe, je nutné zadať aj hodnotu atmosférického tlaku.

Plnenie. Táto funkcia umožní používateľovi plnenie nádoby na prednastavenú cieľovú hmotnosť. Na displeji váhy je možné vidieť proces plnenia nádoby. Vďaka pripojenie ovládací relé je možné pomocou váhy ovládať napríklad nápustný ventil, či klapku a týmto spôsobom riadiť plnenie priamo z váhy.

Ako funguje funkcia plnenia si môžete pozrieť na nasledujúcom videu, kde je použitá váha Ranger 7000:

Späť na zoznam