Testy váh

Test počítacích váh

Test počítacích váh

V tomto článku porovnáme dve váhy s funkciou počítania kusov a ukážeme vám, prečo výrobok s lepšími parametrami dopadne v teste horšie, ako ten s horšími.

Počítacia váha Ranger Count 3000
Váha s počítaním kusov Ranger Count 3000

Pre test sme použili váhu modelu Ranger Count 3000 od spoločnosti Ohaus a ako druhú váhu  model QHC od spoločnosti T-Scale. Týmto testom chceme ukázať, že nie vždy sú „tabuľkové hodnoty“ vlastností váhy udané výrobcom smerodajné pri jej výbere. Môžu vás totiž zavádzať.

Váha s počítaním kusov QHC
Váha s počítaním kusov, model QHC

Váha Ranger Count 3000 má od výrobcu uvedené nasledujúce vlastnosti:

  • Váživosť 30kg
  • Dielik: 1g

Váha QHC má nasledujúce vlastnosti:

  • Váživosť: 30kg
  • Dielik: 0,5g

Na prvý pohľad by sa mohlo zdať, že váha modelu QHC má lepší dielik a teda bude mať aj lepšie vlastnosti. Nemusí tomu tak byť, ako sa presvedčíme v článku nižšie.

Ako fungujú počítacie váhy 

Počítacie váhy fungujú na princípe prepočtu referenčnej hmotnosti jedného kusu. V praxi to znamená, že obsluha váhy položí referenčný počet kusov na váhu a tento počet zadá na klávesnici váhy. Na váhu teda položíme napríklad 8 kusov skrutiek a na váhe navolíme, že sa na plošine váhy nachádza 8 ks skrutiek. Váha si na základe tohto údaju prepočíta tzv. APW (z anglického Average piece weight) – priemernú kusovú hmotnosť – referenčnú hmotnosť 1ks. Následne váha na základe celkovej naváženej hmotnosti a hodnoty APW pomocou funkcie jednoduchého delenia vypočítava a zobrazuje aktuálny počet kusov na váhe. Tento je samozrejme matematicky zaokrúhľovaný na celé kusy, aby užívateľ videl počet kusov ako celé číslo.

Na začiatku testovania týchto dvoch váh sme uskutočnili ich justáž – nastavenie a vykonali kalibráciu váh podľa príručky Guidelines on the Calibration of Non.Automatic Weighing Instruments. Testovali sme opakovateľnosť (opakované pokladanie závažia na váhu pri rovnakých podmienkach), excentricitu (pokladanie závažia na stred a rohy plošiny váhy) a chýb merania (rozdiel medzi skutočnou hodnotou nameranej veličiny a hodnotou zistenou meraním).

Na základe týchto testov sme na úvod zistili ako presne vážia jednotlivé typy váh. V prvej tabuľke môžete vidieť výsledky opakovateľnosti pri skúške s 20 000g závažím:

  Ranger Count 3000 (g) Chyba (g) QHC (g) Chyba (g)
1. 19 999,00 1 19 998,50 1,5
2. 19 999,00 1 19 999,00 1
3. 19 999,00 1 19 999,00 1
4. 19 999,00 1 19 999,00 1
5. 19 999,00 1 19 999,50 0,5
6. 19 998,00 2 19 999,00 1
7. 19 998,00 2 19 999,00 1
8. 19 998,00 2 19 999,50 0,5
9. 19 999,00 1 19 999,50 0,5
10. 19 999,00 1 19 999,50 0,5

Maximálna dovolená chyba by pri modeli váhy Ranger mala byť 1g, pri modeli váhy QHC by mala byť maximálna chyba 0,5g.

Ako môžeme vidieť z vyššie uvedenej tabuľky, v prípade váhy Ranger Count len v 3 opakovaniach z 10 zobrazovala váha hodnotu mimo uvedený dielik (hodnoty sú označené hrubým písmom). V prípade váhy QHC váha zobrazovala hmotnosť mimo uvedený dielik 6 krát z 10 opakovaní.

Tento test vypovedá najmä o kvalite použitých komponentov vo váhe. Pokiaľ výsledky pri aplikovaní toho istého zaťaženia pri tých istých podmienkach viackrát za sebou nie sú rovnaké znamená to, že komponenty váhy nie sú až tak kvalitné.

Skúška excentricity

Ďalšou zo základných skúšok je skúška excentricity. Skúška sa vykonáva tak, že sa na body na plošine váhy, ktoré sú zobrazené na obrázku nižšie pokladá závažie, ktorého hmotnosť je stanovená už spomínanou príručkou. Skúšku excentricity sme vykonali pre obe váhy.

Skúška excentrity
Skúška excentricity – zakreslenie polohy bodov na plošine váhy

Z testu excentricity nám vyplynuli tieto hodnoty:

 Bod č. Ranger Count 3000 (g) QHC (g)
1 10 000 10 000,0
2 10 000 9999,0
3 10 000 9999,0
4 10 000 9998,0
5 10 000 9997,0

Váha Ranger Count 3000 pri všetkých 5 opakovaniach a vo všetkých 5 testovaných bodoch splnila dielik (1g), ktorý uvádza výrobca. Naopak počítacia váha QHC splnila dielik (0,5g), ktorý uvádza výrobca len v prípade 1 bodu (stred plošiny váhy t.j. bod 1, z uvedeného obrázku).

Chyby merania  

Poslednou zo základných skúšok bola chyba merania. Chyba merania je zadefinovaná ako rozdiel medzi skutočnou hodnotou meranej veličiny a hodnotou zistenou meraním. V tejto skúške sme váhy skúšali  pri rôznom zaťažení v piatich bodoch uvedených v tabuľke nižšie. Výsledky chýb merania môžeme vidieť v nasledujúcej tabuľke:

  Ranger Count 3000 (g) Chyba (g) QHC (g) Chyba (g)
20 g 20 0 20,00 0
7500g 7500 0 7499,50 0,5
15 000g 15 000 0 14 998,50 1,5
22 500g 22 501 1 22 498,50 1,5
30 000g 30 002 2 29 997,50 2,5

Ako môžeme vidieť z uvedenej tabuľky aj v tomto prípade váha Ranger Count splnila takmer vo všetkých skúšaných bodoch dielik uvedený výrobcom. Až pri hmotnosti 30kg váha nesplnila stanovený dielik a prekročila ho o 1g.

Váha od výrobcu T-Scale, už pri hmotnosti 15kg, vykazovala rozdiel 1,5g, čo už je väčšia ako dovolená chyba, ktorú uvádza výrobca. Pri hmotnosti 30kg bol tento rozdiel až 2,5g.    

Počet kusov

Posledným testom, ktorý sme vykonávali na týchto modeloch počítacích váh bola presnosť počítania kusov. Pri tomto teste sme si zvolili 3 referenčné hmotnosti 1 kusu. Konkrétne sa jednalo o hmotnosti: 0,1g, 0,2g a 0,5g a výpočet počtu kusov sme testovali pri 3 rozličných zaťaženiach. Tieto referenčné hmotnosti sú v niektorých prípadoch nižšie ako je najmenší dielik váhy. Takéto nízke hodnoty sme stanovili zámerne, nakoľko váhy v režime počítania kusov pracujú s vyššou presnosťou, ako je uvádzaný dielik váhy. Niektorí výrobcovia toto presnejšie delenie (niekedy uvádzané ako interné delenie váhy) uvádzajú ako výhodu voči konkurencii. Čím je totiž váha presnejšia (a teda má aj vyššie interné delenie), tým je schopná spoľahlivo spočítať aj predmety nižších kusových hmotností. Niektorí výrobcovia uvádzajú aj doporučené APW pre daný model váhy. Napríklad model váhy Ranger Count použitý v našom teste má výrobcom odporučenú hodnotu APW minimálne 0,1g a pritom dielik tejto váhy je 1g.

Z tohto dôvodu sme najmenšiu referenčnú hmotnosť 1kusu stanovili na hmotnosť 0,1g.

V teste sme postupovali spôsobom, že sme na váhu položili referenčné závažie o hmotnosti 1000g a navolili taký počet kusov, aby sme dostali požadovanú APW (teda pre potreby APW=0,1g sme navolili referenčný počet kusov rovný 10 000).

Následne sme sledovali vypočítaný počet kusov pri zadefinovaných hmotnostiach – 1, 15 a 27kg. Tieto sme realizovali položením závažia príslušnej hmotnosti na plošinu váhy.

Výsledky testovania počítania počtu kusov zvolenými typmi váh sú zobrazené prostredníctvom grafov.

Pre lepšie zobrazenie výsledkov sme do grafov uviedli percentuálne výsledky.

Prvý graf zobrazuje výsledky testu, pri ktorom sme testovali počítanie kusov pri referenčnej hmotnosti 1 kusu 0,1g. Ako je z neho možné vidieť už pri najnižšej hmotnosti, váha QHC vypočítala o 1% kusov menej . Pri druhej zvolenej hmotnosti to bolo už o 11% menej, ale váha Ranger Count 3000 vypočítala len o 6% menej. Pri poslednej hmotnosti boli rozdiely oveľa väčšie. Kým váha Ranger vypočítala len o 4% menej,  pri váhe QHC to bolo až o 15% menej.  

V druhom teste, kde sme si zvolili referenčnú hmotnosť 1ks rovnú 0,2g sú rozdiely približne rovnaké. Na spodnej hranici váživosti t.j. pri 1000g, váha Ranger vypočítala počet kusov presne, pričom váha QHC zobrazovala opäť o 1% menej. V prípade druhej hmotnosti váha Ranger zobrazila hodnotu počtu kusov o 4% menej a váha QHC o 6% menej. Najväčšie rozdiely boli opäť na hornej hranici váživosti t.j. pri 27000g. Váha od výrobcu Ohaus vypočítala počet kusov o 4% menej, pričom váha QHC zobrazila až o 13% kusov menej. 

Posledný test sme robili s referenčnou  hmotnosť kusu 0,5g. Pri tomto teste boli rozdiely najmenšie. Tieto malé rozdiely súvisia s vyššou referenčnou hmotnosťou 1 kusa.  Pri najnižšej váživosti neboli pri oboch váhach žiadne rozdiely. V strednom rozsahu váživosti vypočítala váha Ranger o 2% kusov menej a váha QHC o 3% kusov menej. V hornej hranici váživosti, váha Ranger vypočítala len o 1% menej, ale váha QHC o 4 % kusov menej.

Z uskutočnených testov a uvedených výsledkov vyplýva, že nie všetky vlastnosti, ktoré uvádzajú výrobcovia váh, sú pravdivé a dostatočné pre správne rozhodnutie akú váhu kúpiť. Napriek tomu, že výrobca váhy Ranger Count 3000 uvádza horšiu presnosť váženia v porovnaní s váhou QHC od výrobcu T-Scale, výsledky testov ukázali, že táto váha v teste dosiahla lepšie výsledky. 

Tieto zistené rozdiely môžu pre mnoho majiteľov prevádzok kde sa počítajú kusy znamenať veľké ročné straty na materiály a následne aj na finančných prostriedkoch. 

Späť na zoznam