Všeobecné informácie k spracovaniu osobných údajov

 

1. Dotknutá osoba – kupujúci/návštevník webstránky,

Prevádzkovateľ – prevádzkovateľ internetového obchodu: BRUTO, spol. s r.o., Nová Trnavská 913,

926 01 Sereď, IČO: 31 440 061
2. Príjemcovia osobných údajov –
Direct Parcel Distribution SK s.r.o., Technická 7 821 04 Bratislava, IČO: 35834498,
Zásielkovňa s. r. o., Muchovo námestie 3624/8, 851 01 Bratislava, IČO: 48136999,

Heureka Group a.s., Karolinská 650/1, 186 00 Praha 8 – Karlín, Česká republika,
MatITCOnsulting s.r.o., Trnavská cesta 38, 821 02 Bratislava, IČO: 52991261,
Peťkovo s.r.o., Novomestská 43/42, 926 01 Sereď, IČO: 50431595,
Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica 1.

3. Prevádzkovateľ  vzhľadom na rozsah a predmet svojej činnosti nemá povinnosť v zmysle § 44 zákon č.18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov stanoviť zodpovednú osobu. Avšak, pokiaľ máte akékoľvek otázky v súvislosti s Vašimi osobnými údajmi, napíšte nám na e-mail: obchod@brutto.sk, telefonicky volajte na číslo:+421 917 86 22 99, alebo nás navštívte osobne na vyššie uvedenej adrese prevádzkovateľa.

 

Prevádzkovateľ stránky zodpovedná za spracúvania osobných údajov podľa nariadenia európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679, z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, (ďalej len GDPR) Dotknutá osoba má právo sa na základe písomnej žiadosti u prevádzkovateľa domáhať sa informácií o svojich osobných údajoch, ktoré sú predmetom spracúvania alebo likvidácie či opravy svojich osobných údajov prevádzkovateľom.

4. Dotknutá osoba je povinná poskytnúť pravdivé a aktuálne osobné údaje. Práva dotknutej osoby upravuje kapitola 3 GDPR. Dotknutá osoba má právo: podať sťažnosť dozornému orgánu, namietať proti spracúvaniu, požadovať od prevádzkovateľa prístup k osobným údajom týkajúcim sa dotknutej osoby, na opravu alebo vymazanie alebo obmedzenie spracúvania osobných údajov, ako aj právo na prenosnosť údajov.

 

Poučenie o právach dotknutej osoby

Dotknutá osoba má právo na základe písomnej žiadosti od prevádzkovateľa vyžadovať:

a, potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje o nej spracúvané,

b, vo všeobecne zrozumiteľnej forme informácie o spracúvaní osobných údajov v informačnom systéme v rozsahu identifikačné údaje prevádzkovateľa a sprostredkovateľa (ak je ustanovený); účel spracúvania osobných údajov; zoznam alebo rozsah spracúvaných osobných údajov; poučenie o dobrovoľnosti alebo povinnosti poskytnúť požadované osobné údaje, čas platnosti súhlasu alebo oznámenie, ktorý právny predpis ukladá povinnosť osobné údaje poskytnúť; tretie strany, ak im majú byť osobné údaje poskytnuté; okruh príjemcov, ak im majú byť osobné údaje sprístupnené; forma zverejnenia osobných údajov, ak majú byť osobné údaje zverejnené; tretie krajiny, ak sa má uskutočniť prenos osobných údajov do týchto krajín,

c, vo všeobecne zrozumiteľnej forme presné informácie o zdroji, z ktorého prevádzkovateľ získal jej osobné údaje na spracúvanie,

d, vo všeobecne zrozumiteľnej forme zoznam jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,

e, opravu alebo likvidáciu jej nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,

f, likvidáciu jej osobných údajov, ktorých účel spracúvania sa skončil; ak sú predmetom spracúvania úradné doklady obsahujúce osobné údaje, môžete požiadať o ich vrátenie,

g, likvidáciu jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k porušeniu zákona,

h, blokovanie jej osobných údajov z dôvodu odvolania súhlasu pred uplynutím času jeho platnosti, ak prevádzkovateľ spracúva osobné údaje na základe jej súhlasu. Uvedenú žiadosť alebo informácie o úniku osobných údajov či iné závažné skutočnosti týkajúce sa spracúvania osobných údajov prevádzkovateľom možno adresovať prevádzkovateľovi, na vyššie uvedenej adrese alebo na tel. čísle: +421 917 86 22 99, resp. na elektronickej adrese obchod@brutto.sk

 

Právo na prístup k osobným údajom

Ako dotknutá osoba máte právo, aby Vám prevádzkovateľ potvrdil, či spracúva osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú. Ak prevádzkovateľ Vaše osobné údaje spracúva, máte právo získať k nim prístup a ďalšie informácie o účele spracúvania Vašich osobných údajov, kategórii spracúvaných osobných údajov, o tom, komu boli alebo majú byť Vaše osobné údaje poskytnuté, najmä o príjemcovi v tretej krajine alebo o medzinárodnej organizácii, ak je to možné; ak sa osobné údaje prenášajú do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácii, máte právo byť informovaní o primeraných zárukách vyžadovaných zákonom, dobe uchovávania osobných údajov; ak to nie je možné, informáciu o kritériách jej určenia, práve požadovať opravu Vašich osobných údajov, ich vymazanie alebo obmedzenie ich spracúvania, alebo o práve namietať spracúvanie osobných údajov, práve podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov, zdroji osobných údajov, ak sa osobné údaje nezískali od Vás, existencii automatizovaného individuálneho rozhodovania vrátane profilovania. Profilovanie je akákoľvek forma automatizovaného spracúvania osobných údajov, ktoré pozostáva z použitia týchto osobných údajov na vyhodnotenie určitých osobných aspektov týkajúcich sa človeka, predovšetkým súvisiacich s výkonnosťou v práci, majetkovými pomermi, zdravím, osobnými preferenciami, záujmami, spoľahlivosťou, správaním, polohou alebo pohybom) V týchto prípadoch poskytne prevádzkovateľ dotknutej osobe informácie najmä o použitom postupe, ako aj o význame a predpokladaných dôsledkoch takéhoto spracúvania osobných údajov pre dotknutú osobu. Prevádzkovateľ je povinný poskytnúť Vám Vaše osobné údaje, ktoré spracúva. Za opakované poskytnutie osobných údajov môže prevádzkovateľ účtovať primeraný poplatok zodpovedajúci administratívnym nákladom. Prevádzkovateľ je povinný poskytnúť Vám osobné údaje Vami požadovaným spôsobom. Právo získať osobné údaje nesmie mať nepriaznivé dôsledky na práva iných fyzických osôb.

Právo na opravu osobných údajov

Ako dotknutá osoba máte právo na to, aby prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu opravil nesprávne osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú. V závislosti od účelu spracúvania osobných údajov máte právo na doplnenie Vašich neúplných osobných údajov.

Právo namietať spracúvanie osobných údajov

Máte právo namietať spracúvanie Vašich osobných údajov z dôvodu týkajúceho sa Vašej konkrétnej situácie, ak prevádzkovateľ vykonáva profilovanie alebo spracúva Vaše osobné údaje na týchto právnych základoch:

– spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej prevádzkovateľovi,

– spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na účel oprávnených záujmov prevádzkovateľa alebo tretej strany. Prevádzkovateľ nesmie ďalej spracúvať Vaše osobné údaje, ak nepreukáže nevyhnutné oprávnené záujmy na spracúvanie osobných údajov, ktoré prevažujú nad Vašimi právami alebo záujmami alebo dôvody na uplatnenie právneho nároku. Máte právo namietať spracúvanie osobných údajov, ktoré sa Vás týkajú, na účel priameho marketingu vrátane profilovania v rozsahu, v akom súvisí s priamym marketingom. Ak budete namietať spracúvanie osobných údajov na účel priameho marketingu, prevádzkovateľ ďalej osobné údaje na účel priameho marketingu nesmie spracúvať. Máte právo namietať spracúvanie osobných údajov, ktoré sa Vás týkajú, z dôvodov týkajúcich sa Vašej konkrétnej situácie, ak sa Vaše osobné údaje spracúvajú na vedecký účel, na účel historického výskumu alebo na štatistický účel, okrem prípadov, keď je spracúvanie osobných údajov nevyhnutné na plnenie úlohy z dôvodov verejného záujmu.

Právo na výmaz osobných údajov

Ako dotknutá osoba máte právo na to, aby prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu vymazal osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú. Ak požiadate prevádzkovateľa o vymazanie Vašich osobných údajov, prevádzkovateľ je povinný ich vymazať v týchto prípadoch:

a, osobné údaje už nie sú potrebné na účel, na ktorý sa získali alebo inak spracúvali,

b, odvoláte súhlas, na základe ktorého prevádzkovateľ Vaše osobné údajov spracúva a neexistuje iný právny základ pre spracúvanie osobných údajov,

c, budete namietať spracúvanie osobných údajov a neprevažujú žiadne oprávnené dôvody na spracúvanie osobných údajov alebo budete namietať spracúvanie osobných údajov na účel priameho marketingu vrátane profilovania v rozsahu v akom súvisí s priamym marketingom,

d, osobné údaje sa spracúvajú nezákonne,

e, dôvodom pre výmaz je splnenie povinnosti stanovenej právnym poriadkom,

f, osobné údaje sa získavali v súvislosti s ponukou služieb informačnej spoločnosti podľa § 15 ods. 1. zákona Ak prevádzkovateľ zverejnil Vaše osobné údaje a je povinný ich na základe vyššie uvedených podmienok vymazať, má zároveň povinnosť vzhľadom na dostupnú technológiu a náklady informovať ostatných prevádzkovateľov, ktorí spracúvajú Vaše osobné údaje, aby títo prevádzkovatelia vymazali odkazy na Vaše osobné údaje a ich kópie alebo odpisy. Prevádzkovateľ nemá povinnosť zmazať Vaše osobné údaje, ak sú potrebné

a, na uplatnenie práva na slobodu prejavu alebo práva na informácie,

b, na splnenie povinnosti podľa zákona alebo medzinárodnej zmluvy alebo na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej prevádzkovateľovi,

c, z dôvodov verejného záujmu v oblasti verejného zdravia,

d, na účel archivácie, na vedecký účel, na účel historického výskumu alebo na štatistický účel, ak je pravdepodobné, že vymazanie znemožní alebo závažným spôsobom sťaží dosiahnutie cieľov takého spracúvania, alebo

e, na uplatnenie právneho nároku.

 

Právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov

Máte právo na to, aby prevádzkovateľ obmedzil spracúvanie Vašich osobných údajov, ak

a, namietate správnosť Vašich osobných údajov; prevádzkovateľ obmedzí spracúvanie Vašich osobných údajov na dobu overenia ich správnosti,

b, spracúvanie Vašich osobných údajov je nezákonné a namiesto vymazania požiadate o obmedzenie ich použitia,

c, prevádzkovateľ už nepotrebuje osobné údaje na účel spracúvania osobných údajov, ale potrebujete ich Vy na uplatnenie právneho nároku, alebo

d, namietate spracúvanie osobných údajov;

e, prevádzkovateľ obmedzí spracúvanie Vašich osobných údajov až do overenia, či oprávnené dôvody na strane prevádzkovateľa prevažujú nad Vašimi oprávnenými dôvodmi. Ak sa spracúvanie osobných údajov obmedzilo, okrem uchovávania môže osobné údaje prevádzkovateľ spracúvať len so súhlasom dotknutej osoby alebo za účelom uplatnenia právneho nároku, na ochranu osôb alebo z dôvodov verejného záujmu. Prevádzkovateľ je povinný Vás informovať pred tým, ako bude obmedzenie spracúvania osobných údajov zrušené.

Oznamovacia povinnosť v súvislosti s opravou, vymazaním alebo obmedzením spracúvania osobných údajov

Prevádzkovateľ je povinný oznámiť príjemcovi (každý, komu sa poskytli Vaše osobné údaje) opravu Vašich osobných údajov, vymazanie osobných údajov alebo obmedzenie spracúvania osobných údajov, ak sa to neukáže ako nemožné alebo si to nevyžaduje neprimerané úsilie. Ak to požadujete, prevádzkovateľ Vás o týchto príjemcoch informuje.                                                                

Právo na prenosnosť osobných údajov

Osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú a ktoré ste poskytli prevádzkovateľovi, máte právo získať v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte. Zároveň máte právo preniesť tieto osobné údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi, ak je to technicky možné a ak sa spracúvanie Vašich osobných údajov vykonáva automatizovanými prostriedkami (t.j. elektronicky), pričom osobné údaje sa spracúvajú buď

a, na základe Vášho súhlasu,

b, alebo sú nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej ste zmluvnou stranou, alebo na vykonanie opatrenia pred uzatvorením zmluvy na základe Vašej žiadosti. Toto právo nesmie mať nepriaznivé dôsledky na práva iných osôb. Uplatnením práva na prenosnosť nie je dotknuté právo na výmaz osobných údajov. Právo na prenosnosť sa nevzťahuje na spracúvanie osobných údajov nevyhnutné na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej prevádzkovateľovi.                                          

Právo podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov

V prípade, že by ste boli priamo dotknutí na svojich právach ustanovených zákonom o ochrane osobných údajov máte podľa § 100 tohto zákona právo podať Úradu na ochranu osobných údajov SR návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov. Účelom konania je zistiť, či došlo k porušeniu práv fyzických osôb pri spracúvaní ich osobných údajov alebo došlo k porušeniu zákona a v prípade zistenia nedostatkov, ak je to dôvodné a účelné, uložiť opatrenia na nápravu, prípadne pokutu za porušenie zákona. Vzor návrhu zverejňuje Úrad na svojom webovom sídle. Návrh na začatie konania musí obsahovať dôkazy na podporu tvrdení uvedených v návrhu a kópiu listiny alebo iný dôkaz preukazujúci uplatnenie práva u prevádzkovateľa (právo na prístup k osobným údajom, právo požadovať opravu osobných údajov, právo na vymazanie alebo obmedzenie spracúvania osobných údajov, právo namietať spracúvanie osobných údajov, právo na prenosnosť osobných údajov), ak si takéto právo dotknutá osoba uplatnila, alebo uvedenie dôvodov hodných osobitného zreteľa o neuplatnení predmetného práva.

Vyššie uvedené práva (okrem práva podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov) možno e-mailom alebo písomne poštou uplatniť u prevádzkovateľa, ktorý vykonáva dohľad nad spracúvaním osobných údajov. Prevádzkovateľovi takisto možno oznámiť únik osobných údajov či iné závažné skutočnosti týkajúce sa spracúvania osobných údajov prevádzkovateľom.

Dotknutá osoba pri podozrení, že jej osobné údaje sa neoprávnene spracúvajú, môže podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, so sídlom Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, Slovenská republika alebo kontaktovať úrad prostredníctvom jeho webového sídla http://www.dataprotection.gov.sk.

 

Ak dotknutá osoba nemá spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu, jej práva môže uplatniť zákonný zástupca. Ak dotknutá osoba nežije, jej práva, ktoré mala podľa tohto zákona, môže uplatniť blízka osoba.

Žiadosť dotknutej osoby podľa zákona o ochrane osobných údajov vybaví prevádzkovateľ bezplatne, okrem úhrady vo výške, ktorá nemôže prekročiť výšku účelne vynaložených vecných nákladov spojených so zhotovením kópií, so zadovážením technických nosičov a s odoslaním informácie dotknutej osobe, ak osobitný zákon neustanovuje inak. Prevádzkovateľ je povinný písomne vybaviť žiadosť dotknutej osoby najneskôr do 30 dní odo dňa doručenia žiadosti. Obmedzenie práv dotknutej osoby podľa zákona o ochrane osobných údajov prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu písomne oznámi dotknutej osobe a Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky.

 

Prevádzkovateľ Vás, ako dotknutú osobu týmto informoval o ochrane Vašich osobných údajov a poučil Vás o Vašich právach vo vzťahu k ochrane osobných údajov v rozsahu tejto písomnej informačnej povinnosti.

 

Spracovanie osobných údajov na účely uskutočnenia objednávky a reklamačného konania

 

1. Účely spracúvania osobných údajov: vystavenie daňového dokladu, kontaktovanie zákazníka ohľadom objednávky, plnenie zmluvy, vybavovanie uplatňovania zodpovednosti za vady predaných výrobkov – vyplývajúce z planenia zmluvy.

2. Právny základ spracúvania osobných údajov: a) Spracúvanie osobných údajov (meno, priezvisko, titul, ulica a číslo, PSČ, mesto) je nevyhnutné podľa osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná. Predovšetkým podľa zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty.  b) Spracúvanie osobných údajov (email, telefónny kontakt) je nevyhnutné na plnenie zmluvy.
3. Doba uchovávania osobných údajov – desať rokov.
4. Poskytnutie osobných údajov je zmluvnou povinnosťou.

 

Spracovanie osobných údajov na účely zasielania marketingových informácií

 

Pre spracovanie osobných údajov na účely zasielania marketingových informácií, platia všeobecné informácie k spracovaniu osobných údajov uvedené vyššie, a taktiež:

1. Účely spracúvania osobných údajov: zasielanie marketingových informácií

2. Právny základ spracúvania osobných údajov: článok 6 ods. 1 písm. a) GDPR – dotknutá osoba vyjadrila súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov na jeden alebo viaceré konkrétne účely

3. Doba uchovávania osobných údajov – desať rokov.

  1. Poskytnutie osobných údajov pri oprávnenom záujme je povinné na dosiahnutie tohto oprávneného záujmu. Pri spracovaní na základe súhlasu, je poskytnutie osobných údajov dobrovoľné.

 

Automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania

 

Dotknutá osoba má právo na to, aby sa na ňu nevzťahovalo rozhodnutie, ktoré je založené výlučne na automatizovanom spracúvaní, vrátane profilovania, a ktoré má právne účinky, ktoré sa jej týkajú alebo ju podobne významne ovplyvňujú.

 

Politika informovanosti dotknutej osoby (GDPR) – kamerový systém

Prevádzkovateľ kamerového systému – spoločnosť BRUTO, spol. s r.o. zodpovedá za spracúvania osobných údajov podľa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady EÚ 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES, (ďalej len GDPR). Naše pravidlá ochrany údajov sú v súlade s platným právom na ochranu osobných údajov.
1) Správca osobných údajov – prevádzkovateľ je spoločnosť, ktorá určuje účel a prostriedky spracovávania osobných údajov:
Názov spoločnosti: BRUTO, spol. s r.o.
Adresa: Nová Trnavská 913, 926 01 Sereď
IČO: 31440061
DIČ: 2020372310
IČ DPH: SK2020372310

2) Dotknutá osoba – fyzické osoby nachádzajúce sa v monitorovaných priestoroch

3) Zoznam osobných údajov, ktoré prevádzkovateľ spracováva: bežné osobné údaje – obrazové záznamy fyzických osôb a prejavy osobnej povahy fyzických osôb nachádzajúcich sa v monitorovaných priestoroch.

4) Účely spracúvania osobných údajov (osobné údaje sa nesmú ďalej spracúvať spôsobom, ktorý nie je zlučiteľný s týmito účelmi): ochrana majetku spoločnosti alebo zdravia osôb nachádzajúcich sa v monitorovaných priestoroch, odhaľovanie kriminality

5) Právny základ poskytnutia týchto údajov je podľa čl. 6 ods. 1 písm. f) uvedeného Nariadenia GDPR (oprávnený záujem prevádzkovateľa) a čl. 6 ods. 1 písm. c) uvedeného Nariadenia GDPR (plnenie zákonných povinností).

6) Spoločnosť poverila zodpovednú osobu za dodržiavanie ochrany osobných údajov (v prípade otázok ju môžete kontaktovať na mailovej adrese: zodpovedná osoba: Miloš Sidor email: milos@bruto.sk )

7) Doba uchovávania osobných údajov – spomínané osobné údaje sú uchovávané 3 dni, následne sú automaticky premazávané

8) Sprostredkovatelia – naši obchodní partneri, ktorí môžu mať prístup k vašim osobným údajom, rovnako dodržiavajú pravidlá ochrany osobných údajov a uzatvorili sme s nimi zmluvu o spracúvaní osobných údajov (zoznam sprostredkovateľov je dostupný na vyžiadanie na mailovej adrese: milos@bruto.sk) :
a) administrátorské IT služby
b) správa a údržba kamerového systému

9) Verejným inštitúciám ako sú správne orgány, súdy alebo orgány činné v trestnom konaní sa budú osobné údaje poskytovať len v zákonom povolenom rozsahu.

10) Ochrana údajov u prevádzkovateľa: prijímame technické a organizačné bezpečnostné opatrenia, aby sme vaše údaje v čo najširšej miere chránili pred neželaným prístupom. K príslušným kamerovým záznamom majú prístup len oprávnené osoby prevádzkovateľa, ktoré sú poučené o spracovávaní a chránení týchto osobných údajov.

11) Spracúvanie osobných údajov sa vykonáva v rámci členských štátov Európskej únie a Európskeho hospodárskeho priestoru. Spracúvanie osobných údajov na území tretej krajiny sa môže uskutočniť len Príloha č. 4 – F-104-2A Politika informovanosti dotknutej osoby (GDPR) – kamerový systém
so súhlasom prevádzkovateľa a za splnenia osobitných podmienok stanovených v nariadení GDPR.

12) Riadne spracúvanie vašich osobných údajov je pre spoločnosť
BRUTO, spol. s r.o. dôležité a ich ochrana je úplnou samozrejmosťou. Pri spracúvaní osobných údajov môžete uplatniť nasledujúce práva:
a) Právo na prístup k údajom: Máte právo na potvrdenie toho, či osobné údaje sú alebo nie sú spracúvané a ak áno, máte prístup k informáciám o spracúvaní, kategóriách dotknutých osobných údajov, príjemcoch alebo kategóriách príjemcov, období uchovávania osobných údajov, ako aj právo na informácie o vašich právach, o práve podať sťažnosť Úradu na ochranu osobných údajov, informácie o zdroji osobných údajov, informácie o tom, či dochádza k automatizovanému
rozhodnutiu a profilovaniu, informácie a záruky v prípade prenosu osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie. Máte právo na poskytnutie kópií spracúvaných osobných údajov, pokiaľ tento akt nemá nepriaznivé dôsledky na práva iných fyzických osôb.
b) Právo na opravu: máte právo, aby boli vaše nesprávne osobné údaje bez zbytočného odkladu opravené
c) Právo na vymazanie: ste oprávnený požadovať, aby bez zbytočného odkladu boli vaše osobné údaje vymazané, v prípade splnenia podmienok uvedených v GDPR (právo na vymazanie máte najmä vtedy, ak vaše osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré boli spracúvané, alebo ak sa osobné údaje spracúvali nezákonne. Právo na vymazanie sa neuplatňuje najmä vtedy, ak je spracúvanie osobných údajov potrebné na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov prevádzkovateľa alebo tretích osôb),
d) Právo na obmedzenie spracúvania: v prípadoch stanovených v GDPR (napr. ak napadnete správnosť osobných údajov alebo spracúvanie nie je v súlade s právnymi predpismi alebo už nepotrebujeme osobné údaje na stanovené účely, ale potrebujete ich vy na preukázanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov) máte právo požadovať, aby sme obmedzili ich spracúvanie
e) Právo namietať: ak je spracúvanie osobných údajov vykonávané na právnom základe oprávnený záujem podľa GDPR, máte právo namietať voči takému spracúvaniu. Nesmieme tieto údaje ďalej spracúvať, pokiaľ nepreukáže nevyhnutné oprávnené dôvody na spracúvanie, ktoré prevažujú nad vašimi záujmami, právami a slobodami, alebo dôvody na preukazovanie, uplatňovanie alebo
obhajovanie našich právnych nárokov alebo tretích osôb.

13) Máte právo podať sťažnosť na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky alebo na iný príslušný dozorný úrad, a to najmä v prípade, ak predpokladá, že došlo k porušeniu spracúvania osobných údajov.

Kontakt na uplatnenie dotknutých práv: v prípade, že s nami nadviažete kontakt e-mailom na adresu milos@bruto.sk alebo poštou na adresu Nová Trnavská 913, 926 01 Sereď, uložíme vami oznámené údaje (vašu e-mailovú adresu, resp. vaše meno, priezvisko a vaše telefónne číslo) pre zodpovedanie vašich otázok resp. pre vybavenie vašej žiadosti. Údaje budú vymazané potom, ak pre účel spracovania nebudú viac potrebné, respektíve obmedzíme ich spracovanie v prípade, že existujú
zákonné povinnosti ich uchovávať. Vyjadrenia a prípadné informácie o prijatých opatreniach vám poskytneme čo najskôr, najneskôr však do jedného mesiaca. V prípade potreby a s ohľadom na zložitosť a počet žiadostí môžeme túto lehotu predĺžiť na dva mesiace. O predĺžení, vrátane uvedenia dôvodov, vás budeme informovať.

Politika informovanosti dotknutej osoby (GDPR)

Prevádzkovateľ – spoločnosť BRUTO, spol. s r.o. zodpovedá za spracúvanie osobných údajov podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady EÚ 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES, (ďalej len GDPR). Naše pravidlá
ochrany údajov sú v súlade s platným právom na ochranu osobných údajov. Táto politika informovanosti vysvetľuje transparentným a prehľadným spôsobom informácie podľa článku 13 a 14 GDPR.

1) Správca osobných údajov – prevádzkovateľ je spoločnosť, ktorá určuje účel a prostriedky spracovávania
osobných údajov:
Názov spoločnosti: BRUTO, spol. s r.o.
Adresa: Nová Trnavská 913, 926 01 Sereď
IČO: 31440061
DIČ: 2020372310
IČ DPH: SK2020372310

2) Dotknuté osoby – fyzické osoby, zamestnanci a ich rodinní príslušníci, (manželia alebo manželky zamestnancov prevádzkovateľa, vyživované deti zamestnancov, rodičia vyživovaných detí zamestnancov, blízke osoby), záujemcovia o prácu, zamestnanci odberateľov a dodávateľov, fyzické osoby vstupujúce do objektu

3) Kategórie osobných údajov, ktoré prevádzkovateľ spracováva: bežné osobné údaje – (meno, dátum narodenia, adresa bydliska – ulica, číslo domu, PSČ, mesto, telefónne číslo, e-mailová adresa, údaje o vzdelaní, počte detí, fotografia a iné) a osobitnú kategóriu osobných údajov (údaje, ktoré odhaľujú členstvo v odborových organizáciách, údaje týkajúce sa zdravia a iné)

4) Účely spracúvania osobných údajov (osobné údaje sa nesmú ďalej spracúvať spôsobom, ktorý nie je zlučiteľný s týmito účelmi) a právny základ poskytnutia týchto údajov:

Účely spracúvania osobných údajov –  Právny základ
Agenda BOZP – evidencia poučení o bezpečnosti práce, zápisy o pracovných úrazoch.
– Plnenie zákonných povinností (čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR)

Vedenie agendy členov orgánov spoločnosti podľa zákona č.513/1991 Zb. z. Obchodný zákonník a zákon č. 530/2003 Z.z. o obchodnom registri -Plnenie zákonných povinností (čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR)

Agenda dodávateľov – účel evidencie a spracovanie obchodných prípadov, zmlúv a súvisiacich informácií- čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia GDPR (oprávnený záujem prevádzkovateľa)

Agenda klientov – účel evidencie a spracovanie obchodných prípadov, zmlúv a súvisiacich informácií- čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia GDPR (oprávnený záujem prevádzkovateľa)

Agenda klientov – montáž, servis a dodanie – evidencie a spracovanie prípadov montáže, servisu, dodávky materiálu/tovaru – čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia GDPR
(oprávnený záujem prevádzkovateľa) Plnenie zmluvných povinností (čl. 6 ods. 1
písm. b) GDPR)

Agenda uchádzačov o zamestnanie – účel pre potreby výberu nových zamestnancov –
čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia GDPR (súhlas dotknutej osoby)

Dochádzkový systém – evidencia dochádzky a nadčasov zamestnancov, zamestnancov na dohodu – Plnenie zákonných povinností (čl. 6 ods. 1písm. c) GDPR)

E-shop – obchodný účel – uzatvorenie kúpnej zmluvy a poskytnutie produktu dotknutej osobe s využitím elektronického obchodu – čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia GDPR (zmluva) -čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia GDPR (oprávnený záujem)

E-shop – obchodný účel (registrácia klienta) – uzatvorenie kúpnej zmluvy a poskytnutie produktu dotknutej osobe s využitím elektronického obchodu s
podmienkou registrácie – čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia GDPR (zmluva) –
čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia GDPR (oprávnený záujem)

E-shop – vernostná karta – evidencia vernostných kariet klientov – čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia GDPR (súhlas dotknutej osoby)

E-shop – marketing newsletter – zasielanie marketingových materiálov fyzickým osobám – čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia GDPR (súhlas dotknutej osoby)

Správa registratúry –  Plnenie zákonných povinností (čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR)

Evidencia reklamácií –  Plnenie zákonných povinností (čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR)

Kamerový systém – priestor neprístupný verejnosti – ochrana majetku spoločnosti alebo zdravia osôb nachádzajúcich sa v monitorovaných priestoroch, odhaľovanie kriminality – čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia GDPR (oprávnený záujem) – Plnenie zákonných povinností (čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR)

Kamerový systém – priestor prístupný verejnosti – ochrana majetku spoločnosti alebo zdravia osôb nachádzajúcich sa v monitorovaných priestoroch,
odhaľovanie kriminality – čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia GDPR (oprávnený záujem)
Plnenie zákonných povinností (čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR)

Personalistika a mzdy – účel spracovania odvodov do sociálnej poisťovne – Plnenie zákonných povinností (čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR)

Personalistika a mzdy – účel spracovania odvodov do zdravotnej poisťovne –
Plnenie zákonných povinností (čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR)

Personalistika a mzdy – účel plnenia povinnosti zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov – Plnenie zákonných povinností (čl. 6 ods. 1
písm. c) GDPR)

Personalistika a mzdy – účel evidencie BOZP a PO zamestnancov a evidencie úrazov
– Plnenie zákonných povinností (čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR)

Personalistika a mzdy – účel plnenia povinností zamestnávateľa súvisiacich s pracovným pomerom, obdobným vzťahom (napr. na základe dohôd o prácach
vykonávaných mimo pracovného pomeru) vrátane predzmluvných vzťahov – Plnenie zákonných povinností (čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR)

Prezentácia organizácie – propagácia činností a aktivít spoločnosti na web stránkach a v referenčných materiáloch – čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia GDPR (súhlas
dotknutej osoby)

Spracovanie účtovných dokladov –  Plnenie zákonných povinností (čl. 6 ods. 1
písm. c) GDPR)

Zamestnanci dodávateľov – plnenie povinnosti vyplývajúcich zo zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých v znení neskorších predpisov – Plnenie zákonných povinností (čl. 6 ods. 1
písm. c) GDPR)

Ochrana osobných údajov – vybavovanie práv/podnetov dotknutých osôb, kontrolné zistenia, ďalšie v zmysle zákona o ochrane osobných údajov – Plnenie zákonných povinností (čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR)

Zodpovedná osoba – riadenie agendy zodpovednej osoby – čl. 37 až 39 Nariadenia GDPR

Výberové konanie – osobné údaje slúžia pre potreby výkonu výberového konanie na obsadenie pracovnej pozície – 1. čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia GDPR

Právna agenda – evidencia a zabezpečenie právnej agendy, riešenie občianskoprávnych, obchodnoprávnych, pracovnoprávnych záležitostí,
zastupovanie v právnych sporoch pred súdmi, príprava podkladov ku konaniam, príprava a posudzovanie zmlúv, podávanie právnych stanovísk – Plnenie zákonných povinností (čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR)

5) Doba uchovávania osobných údajov – Vaše osobné údaje sú spracúvané najviac dovtedy, kým je to potrebné na účely, na ktoré sa osobné údaje spracúvajú. Vaše osobné údaje najčastejšie prestávame spracúvať po:
a) uplynutí úložných lehôt stanovených registratúrnym plánom pre registratúrne záznamy obsahujúce Vaše osobné údaje a po schválení vyraďovacieho konania;
b) uplynutí maximálnej doby uchovávania Vašich osobných údajov spracúvaných na konkrétny účel, ktorý sme vymedzili v internej politike, ktorou sa spravuje uchovávanie Vašich osobných údajov spracúvaných na konkrétne účely;
c) úplnom vysporiadaní našich vzájomných zmluvných záväzkov;
d) odvolaní Vášho súhlasu so spracúvaním osobných údajov.
Konkrétnejšie doby uchovávania osobných údajov vyplývajú z našej politiky uchovávania osobných údajov (uvedená v záznamoch o spracovateľských činnostiach). Akékoľvek náhodne získané osobné údaje v žiadnom prípade ďalej systematicky nespracúvame na žiadny účel vymedzený Prevádzkovateľom a/alebo
ustanovený Prevádzkovateľovi zákonom. Ak je to možné informujeme dotknutú osobu, ktorej náhodne získané osobné údaje patria, o ich náhodnom získaní a podľa povahy prípadu jej poskytneme potrebnú súčinnosť vedúcu k obnoveniu kontroly nad jej osobnými údajmi. Ihneď po týchto nevyhnutných úkonoch smerujúcich k vyriešeniu situácie všetky náhodne získané osobné údaje bezodkladne bezpečným spôsobom zlikvidujeme.
6) Sprostredkovatelia – naši obchodní partneri, ktorí môžu mať prístup k vašim osobným údajom, rovnako dodržiavajú pravidlá ochrany osobných údajov a uzatvorili sme s nimi zmluvu o spracúvaní osobných údajov.
Príjemcami osobných údajov dotknutých osôb sú rôzne okruhy subjektov, ktorým poskytujeme Vaše osobné údaje najčastejšie v rámci plnenia našich zákonných povinností a/alebo ide o našich vlastných zamestnancov, s ktorými prichádzate ako dotknuté osoby do styku. Verejným inštitúciám ako sú správne orgány, súdy alebo orgány činné v trestnom konaní sa budú osobné údaje poskytovať len v zákonom
povolenom rozsahu. Nižšie nájdete zoznam kategórií príjemcov osobných údajov:
a) Administrátorské IT služby
b) Dodávatelia softvérového vybavenia a technickej podpory
c) Konzultačné a poradenské spoločnosti
d) Advokáti, exekútori, notári
e) Účtovníci, mzdové spoločnosti a audítori
f) Poštoví doručovatelia a poštové podniky
g) Využívanie externých personálnych agentúr na vykonávanie výberu vhodných zamestnancov a/alebo na participáciu na výbere vhodných uchádzačov o zamestnanie
h) Poskytovanie webhostingových služieb
i) Externá zodpovedná osoba určená na základe povinnosti z Nariadenia o ochrane osobných údajov.

7) Ochrana údajov u prevádzkovateľa: prijímame technické a organizačné bezpečnostné opatrenia, aby sme vaše údaje v čo najširšej miere chránili pred neželaným prístupom. K príslušným osobným údajom majú prístup len oprávnené osoby prevádzkovateľa, ktoré sú poučené o spracovávaní a chránení týchto osobných údajov.

8) Spracúvanie osobných údajov sa vykonáva v rámci členských štátov Európskej únie a Európskeho hospodárskeho priestoru. Spracúvanie osobných údajov na území tretej krajiny sa môže uskutočniť len so súhlasom prevádzkovateľa a za splnenia osobitných podmienok stanovených v nariadení GDPR.

9) Osobné údaje nebudú použité na automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania.

10) Riadne spracúvanie vašich osobných údajov je pre spoločnosť
BRUTO, spol. s r.o. dôležité a ich ochrana je úplnou samozrejmosťou. Pri spracúvaní osobných údajov môžete uplatniť nasledujúce práva:
a) Odvolať súhlas – v prípadoch, kedy Vaše osobné údaje spracúvame na základe Vášho súhlasu, máte právo tento súhlas kedykoľvek odvolať. Súhlas môžete odvolať elektronicky, na adrese zodpovednej osoby, písomne, oznámením o odvolaní súhlasu alebo osobne v úrade. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov, ktoré sme na jeho základe o Vás spracúvali.
b) Právo na prístup k údajom: Máte právo na potvrdenie toho, či osobné údaje sú alebo nie sú spracúvané a ak áno, máte prístup k informáciám o spracúvaní, kategóriách dotknutých osobných údajov, príjemcoch alebo kategóriách príjemcov, období uchovávania osobných údajov, ako aj právo na informácie o vašich právach, o práve podať sťažnosť Úradu na ochranu osobných údajov, informácie o zdroji osobných údajov, informácie o tom, či dochádza k automatizovanému rozhodnutiu a profilovaniu, informácie a záruky v prípade prenosu osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie. Máte právo na poskytnutie kópií spracúvaných osobných údajov, pokiaľ tento akt nemá nepriaznivé dôsledky na práva iných fyzických osôb.
c) Právo na opravu: máte právo, aby boli vaše nesprávne osobné údaje bez zbytočného odkladu opravené
d) Právo na vymazanie: ste oprávnení požadovať, aby bez zbytočného odkladu boli vaše osobné údaje vymazané, v prípade splnenia podmienok uvedených v GDPR (právo na vymazanie máte najmä vtedy, ak vaše osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré boli spracúvané, alebo ak sa osobné údaje spracúvali nezákonne. Právo na vymazanie sa neuplatňuje najmä vtedy, ak je spracúvanie osobných údajov potrebné na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov
prevádzkovateľa alebo tretích osôb)
e) Právo na obmedzenie spracúvania: v prípadoch stanovených v GDPR (napr. ak napadnete správnosť osobných údajov alebo spracúvanie nie je v súlade s právnymi predpismi alebo už nepotrebujeme osobné údaje na stanovené účely, ale potrebujete ich vy na preukázanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov) máte právo požadovať, aby sme obmedzili ich spracúvanie
f) Právo na prenosnosť údajov – za určitých okolností máte právo požiadať nás o prenos osobných údajov, ktoré ste nám poskytli, na inú tretiu stranu podľa Vášho výberu. Právo na prenosnosť sa však týka len osobných údajov, ktoré sme od Vás získali na základe súhlasu alebo na základe zmluvy, ktorej ste jednou zo zmluvných strán.
g) Právo namietať: ak je spracúvanie osobných údajov vykonávané na právnom základe, oprávnený záujem podľa GDPR, máte právo namietať voči takému spracúvaniu. Nesmieme tieto údaje ďalej spracúvať, pokiaľ nepreukáže nevyhnutné oprávnené dôvody na spracúvanie, ktoré prevažujú nad vašimi záujmami, právami a slobodami, alebo dôvody na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie našich právnych nárokov alebo tretích osôb.

11) Máte právo podať sťažnosť na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky alebo na iný príslušný dozorný úrad, a to najmä v prípade, ak predpokladá, že došlo k porušeniu spracúvania osobných údajov.

12) Kontakt na uplatnenie dotknutých práv: v prípade, že s nami nadviažete kontakt e-mailom na adresu bruto@bruto.sk alebo poštou na adresu Nová Trnavská 913, 926 01 Sereď, uložíme vami oznámené údaje (vašu e-mailovú adresu, resp. vaše meno, priezvisko a vaše telefónne číslo) pre zodpovedanie vašich otázok resp. pre vybavenie vašej žiadosti. Údaje budú vymazané potom, ak pre účel spracovania
nebudú viac potrebné, respektíve obmedzíme ich spracovanie v prípade, že existujú zákonné povinnosti ich uchovávať. Vyjadrenia a prípadné informácie o prijatých opatreniach vám poskytneme čo najskôr, najneskôr však do jedného mesiaca. V prípade potreby a s ohľadom na zložitosť a počet žiadostí môžeme
túto lehotu predĺžiť na dva mesiace. O predĺžení, vrátane uvedenia dôvodov, Vás budeme informovať.