Legislatíva

Dôležité pojmy

Pri váhach sa stretávame s rôznymi pojmami. Najčastejšie sú to slová:

  • kalibrácia (kalibrovanie, kalibrovať)
  • justáž váhy
  • overenie (následné overenie, overená váha)
  • ciachovanie (alebo nespisovne „cajchovanie váh“, ciach a podobne).

Jedná sa teda o ten istý pojem, alebo je medzi týmito slovami nejaký rozdiel? Správna odpoveď je – áno, je tam rozdiel.

Súprava kalibračných závaží
Súprava kalibračných závaží

Kalibrácia (kalibrácia váh, kalibrovanie, kalibrovať)

Tento pojem je definovaný aj v zákone 157/2018 Z.z. Pre jednoduché pochopenie stačí vedieť, že kalibráciou sa zisťuje odchýlka meradla (teda váhy). Výsledkom tohto úkonu je kalibračný list, ktorý definuje aké odchýlky má meradlo-váha pri rôznych zaťaženiach. Pokiaľ váhu nepoužívame v obchodnom styku môže nám kalibračný list – akési „vysvedčenie váhy“ – potvrdiť jej presnosť. Každá váha ma definovanú svoju presnosť, avšak v skutočnosti môže váha vážiť inak.

Zoberme si ako príklad váhu s váživosťou do 30kg. Pri kalibrácii na váhu začneme pokladať závažia-etalóny o rôznych hmotnostiach, ako napríklad – 1kg, 2kg, 5kg, 10kg, 15kg, 25kg a 30kg. Pri každej záťaži odčítame zobrazenú hmotnosť. V kalibračnom liste bude pri hodnote každého zaťaženia uvedená odchýlka váhy. Kalibráciou teda môžeme napríklad zistiť, že táto váha váži v rámci tolerovanej odchýlky do zaťaženia 15kg a nad 15kg už vykazuje niekoľkonásobné prekročenie tolerovanej odchýlky. To by sa stalo, ak by pri zaťažení o hmotnosti 25kg váha s presnosťou na 1g ukazovala 25006 g.  V kalibračnom liste by teda bola pri zaťažení 25kg uvedená odchýlka 6g. Takúto váhu môžeme nechať opraviť, alebo vďaka kalibračnému listu budeme vedieť s akou odchýlkou musíme počítať pri rôznom zaťažení.

Kalibrácia nie je to isté ako overenie, alebo ciachovanie. Pokiaľ sa na váhe vykoná kalibrácia, váha sa týmto úkonom nestáva určeným meradlom.

Justáž váhy

Justážou váhy rozumieme proces nastavenia parametrov meradla s cieľom zabezpečiť čo najvyššiu presnosť. Justážou teda váhu nastavíme tak, aby vážila v deklarovanej presnosti.

Overenie váhy (prvotné, následné)

Overenie určeného meradla pozostáva zo skúšky meradla a potvrdenia jeho zhody so schváleným typom, s technickými požiadavkami a metrologickými požiadavkami na daný druh určeného meradla. Tento proces sa pri určených meradlách opakuje zvyčajne každé dva roky. Dĺžka intervalu je rôzna pre rôzne typy váh. Po overení sa váha stáva platným určeným meradlom, ktoré môže byť použité v obchodnom styku.

V prípade, ak sa jedná o nové meradlo, ktoré sa uvádza na trh, stretávame sa s pojmom prvotné overenie. Zjednodušene sa jedná o prvé overenie meradla počas jeho životnosti.

Následné overenie je každé ďalšie overenie nasledujúce po prvotnom.

Meradlá sú po prvotnom aj následnom overení označené príslušnými označeniami na samotnom meradle a rovnako tak sa zvykne vystavovať certifikát o zhode (pri prvotnom overení), alebo certifikát o overení (pri následnom overení).

Ciachovanie váhy

Jedná sa o staršie pomenovanie pre termín „overenie“. Je teda totožné s termínom overenie váhy.

Späť na zoznam