Legislatíva

Následné overenie váhy

Následné overenie váhy

Zákon č. 157/2018 Z.z. t.j. Zákon o metrológii jasne definuje následné overenie v paragrafe 27. V tomto paragrafe je definované, že následné overenie je každé overenie, ktoré nasleduje po prvotnom overení alebo po vykonanej oprave určeného meradla. 

Lehota pre následné overenie je zvyčajne 2 roky od posledného overenia určeného meradla. Dĺžka platnosti overenia je závislá od triedy presnosti a druhu meradla.

Pred každým overením meradla je vhodné zabezpečiť si jeho servis a údržbu u vášho dodávateľa váh. Následne sa overenie váh na území Slovenskej republiky objednáva u dvoch  inštitúcií, a to: Slovenský metrologický ústav (ďalej len SMÚ) alebo Slovenská legálna metrológia (SLM).

Pri oboch inštitúciách je pre objednanie overenia nutné vyplnenie žiadosti a odoslanie alebo prinesenie určeného meradla do vybranej inštitúcie. Avšak dostupná je ešte aj tretia možnosť. 

Pre tých, ktorí nechcú svoju váhu posielať či už na SLM alebo na SMÚ je tu ešte  možnosť objednania metrológa z jednej z vybraných inštitúcií priamo na prevádzku.  Túto možnosť využíva mnoho majiteľov váh, či už menších alebo väčších, pri ktorých je manipulácia s váhou komplikovanejšia a náročnejšia, poprípade pri váhach zabudovaných alebo mostových. 

Váha je v jednej z vybraných inštitúcii následne overená, a to tým spôsobom, že metrológ pomocou presne stanovených postupov skontroluje parametre váhy. Ak váha spĺňa všetky požadované parametre, metrológ vystaví certifikát o následnom overení určeného meradla, ktorý okrem iného obsahuje informáciu o dĺžke platnosti overenia.

V certifikáte je taktiež možné nájsť aj informáciu o tom, aká bola chyba váhy pri určitom zaťažení. Chyba meradla je jedným z kritérií na základe ktorého sa vyhodnocuje, či váha prešla následným overením alebo nie. Metrológ taktiež na váhu umiestni overovaciu značku, ktorá  nesie informáciu o dátume platnosti následného overenia. 

Naša spoločnosť Bruto s.r.o. vie aj v procese následného overenia svojim zákazníkom poradiť a byť nápomocná. Našim zákazníkom vieme zabezpečiť kompletný servis pri následnom overení váh a taktiež poskytujeme extra službu „zapožičanie váhy“ počas doby overenia. Pri následnom  overení využívame služby Slovenského metrologického ústavu.

Ako prebieha celý proces 

Na základe vášho typu váhy vám zašleme váhu na zapožičanie (vždy sa snažíme posielať rovnaký typ váhy, aký máte). Po doručení náhradnej váhy, zabezpečíme odvoz vašej váhy. Keď vaša váha dorazí k nám na prevádzku, naši skúsení technici vykonajú justáž a prípravu váhy na overenie, čím  je zabezpečené, že váha určite prejde procesom následného overenia. Taktiež za vás vyplníme a odošleme objednávku na SMÚ.

V tomto kroku potrebujeme vaše splnomocnenie na overenie váhy, nakoľko SMÚ umožňuje následné overenie aj prostredníctvom splnomocnenia. váha je doručovaná na Slovenský metrologický ústav.  Po jej následnom overení vám váhu odosielame späť spolu s certifikátom a nakoniec si zabezpečíme odvoz zapožičanej váhy k nám na prevádzku.

Tento proces následného overenia je najefektívnejší z časového, ale taktiež aj z finančného hľadiska a tiež zabezpečuje komfort našim zákazníkom.  

V prípade, že nechcete váhu posielať k nám, je možné objednať nášho technika na prevádzku, kde vám váhu pripraví na následne overenie – vykoná jej justáž a kontrolu. Na základe vopred známych informácií o váhe vám predvyplníme aj žiadosť v jednej z vybraných inštitúcii. Následne vám stačí žiadosť podpísať, opečiatkovať a doručiť na SMÚ alebo SLM a počkať na termín následného overenia priamo u vás.

Späť na zoznam