Rady a tipy

Kedy treba urobiť servis váhy?

Kedy urobiť servis váh?

Častokrát si majitelia váh môžu klásť otázku, kedy je nutné dať váhe urobiť servis. V nasledujúcom príspevku si povieme najčastejšie dôvody, kedy treba dať váhu do servisu a ďalšie náležitosti súvisiace so servisom váh.

Vo všeobecnosti sú tu 3 najčastejšie dôvody, kedy je vhodné dať váhu do servisu, a to:

  • V prípade, že sa nám stala určitá „nehoda“, napríklad nám na váhu nám padol ťažký predmet, vedome či nevedome sme váhu preťažili alebo nám samotné zariadenie spadlo (v prípade malých váh). Ak sa jedná o veľké váhy napríklad paletové a plošinové, tu si treba dávať pozor na bočné nárazy napríklad s paletovým vozíkom alebo opäť na pády ťažkých predmetov na plošinu váhy. V takýchto prípadoch dochádza k poškodeniu snímačov váhy a následne váha nezobrazuje správnu hmotnosť. 
  • Často krát sa stáva, že samotný používateľ nadobudne pocit, že váha správne neváži. Napríklad používa váhu na dennej báze a má približnú znalosť o hmotnosti vážených predmetov a náhle váha začne zobrazovať neadekvátnu hmotnosť vážených bremien. Na to, aby sme zistili, či váha zobrazuje správnu hmotnosť, môžeme použiť kalibračné závažia poprípade našim zákazníkom radíme jednoduchú radu ako aspoň približne  zistiť či váha správne váži. Po kúpe váhy si nájdeme určitý predmet, ktorý má stabilnú hmotnosť a vieme o ňom, že sa ani v priebehu času hmotnosť nezmení, napríklad kovovú sošku a podobne. Tento predmet odvážime a zapíšeme si jeho hmotnosť.  Vždy keď budeme potrebovať skontrolovať váhu, opätovne predmet odvážime a zistíme, či je hmotnosť predmetu rovnaká ako na začiatku. Tento postup slúži naozaj len na približnú informáciu.
  • Tretím prípadom, kedy je vhodné vyhľadať servis váh, je príprava obchodnej váhy (určeného meradla) na následné overenie. Samozrejme, že žiadny zákon nám nestanovuje povinnosť dať váhu pred následným overením skontrolovať, ale takáto odborná kontrola zabezpečí, že váha prejde procesom následného overenia bez akýchkoľvek problémov. Problematike následného overenia sme sa venovali v minulých príspevkoch.  

Kalibrácia váh

Už v minulých príspevkoch sme sa venovali pojmu kalibrácia. V stručnosti si môžeme pripomenúť, že kalibrácia je proces, kedy sa zisťuje odchýlka meradla. Veľa používateľov váh sa pýta: „Ako často si mám dať kalibrovať váhu?“ Avšak odpoveď na túto otázku nie je vôbec jednoznačná. Interval kalibrácie je závislý na množstve rozličných faktorov, ako napríklad prostredie, v ktorom je váha umiestnená, správanie sa operátora, ktorý váhu používa, typ váhy, frekvencia používania váhy a podobne. Preto je kalibračný interval častokrát zadefinovaný internými pravidlami spoločnosti alebo si ho stanoví samotný vlastník.

Vieme stanoviť jednoznačný interval kalibrácie?

Jednoznačný interval, kedy je nutné nechať váhu opätovne kalibrovať si vie používateľ najlepšie stanoviť sám, a to napríklad nasledujúcim postupom. Na začiatok si môže používateľ stanoviť, že interval kalibrácie bude jeden rok. Po roku si dá váhu kalibrovať, avšak bez predchádzajúcej justáže. Proces kalibrácie zistí, či váha váži v stanovených hodnotách. Ak áno používateľ vie, že kalibráciu nie je nutné robiť každý rok, ale napríklad každé dva roky.

Situácia je iná napríklad pri presných laboratórnych váhach, ktoré sa používajú napríklad vo farmaceutickom priemysle. Tam by mohol byť interval kalibrácie aj kratší, nakoľko sa jedná o veľmi presné váhy a navyše sú používané na prípravu liekov, ktoré sú podávané pacientom. Z našich skúseností, však vieme, že tieto citlivé zariadenia sú kalibrované a kontrolované veľmi často.

Špeciálne laboratórne váhy pre farmaceutické prevádzky od spoločnosti Ohaus

Čo škodí váham?

V našej spoločnosti sa často krát stretávame s rozličnými druhmi porúch a poškodení, preto si v nasledujúcich riadkoch povieme niečo o tom, čo váham škodí a čomu by sme sa mali pri práci a manipulácii s váhami vyhýbať.

Voda, vlhkosť a teplota

Keďže je váha elektronické zariadenie je nutné váhu chrániť pred vodou, pokiaľ váha nemá adekvátne IP krytie, o ktorom sme si hovorili, pri obchodných váhach. Pri zatečení vody do váhy dochádza k narušeniu elektroniky a váha prestane vážiť úplne alebo váži nepresne. Toto platí nielen pri malých váhach, ale taktiež aj pri veľkých mostových alebo nápravových váhach.

Ďalším  z faktorov, ktorý negatívne vplýva na prevádzku váh je chlad. Pri nízkych teplotách sa môže stať, že napríklad zamrznú kryštáli v displeji váhy a nie je možné odčítať hmotnosť. Ako sme spomínali vyššie, pri práci s váhami je nutné dbať na to, aby neboli váhy preťažované a aby sme sa vyhýbali nárazom pádom a podobne, nakoľko takéto zaobchádzanie s váhou škodí snímačom, ktoré sú zodpovedné za správny proces váženia.

Škodcovia

Veľmi často sa stretávame aj s prípadmi, kedy je váha poškodená škodcami ako napríklad myšami. Stáva sa to najmä vtedy, ak je váha umiestnená v prostredí, v ktorom je bežný výskyt takýchto škodcov napríklad poľnohospodárske družstvá. V týchto prípadoch sa škodca dostane do váhy a rozhryzie buď káble alebo priamo snímače váhy a tým pádom váha nepracuje správne alebo vôbec. V týchto prípadoch sa stretávame aj s tým, že škodca len ľahko poškodí káble, ktoré sú vo vnútri váhy, avšak aj takýto „drobný“ zásah spôsobuje, že váha nesprávne váži. Tiež sa v dôsledku poškodenia kabeláže môže stať, že pri napríklad pri styku s vodou alebo vlhkosťou dochádza k poruchám na váhe.

Snímač váhy, ktorý bol poškodený hlodavcom

Znečistenie

V neposlednom rade, faktorom, ktorý vplýva na prevádzku váhy je znečistenie. Nečistota môže výrazným spôsobom ovplyvniť prevádzku váhy a správnosť váženia. Preto je vhodné po ukončení váženia, zariadenie očistiť. Toto pravidlo neplatí len pre menšie váhy, ale je veľmi dôležité aj pri veľkých mostových a cestných váhach. Tu častejšie dochádza k ich znečisteniu v dôsledku poveternostných podmienok a prostrediu, kde sa váha nachádza.

Späť na zoznam